Hình ảnh

Code xóa toàn bộ lời mời kết bạn trên Facebook

Code Facebook - 10/01/2018 - 7 bình luận

Xin chào, đây là bài viết chia sẻ code xóa toàn bộ lời mời kết bạn người khác đã gửi cho mình trên Facebook. Để thực hi…